Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych nakłada na Gminę Police obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych  i szkła

Poziomy recyclingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych  i szkła - wykres

Poziomy recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziomy recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wykres

Poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - wykres