Co się zmieni od 1 stycznia 2021 roku?

  • Od nowego roku na terenie Gminy Police  obowiązywać będzie segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, niesegregowane (zmieszane).
  • Dojdą nowe obowiązki w zakresie segregacji dodatkowej frakcji - bioodpadów.
  • Właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, będzie przysługiwać ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami.
  • W ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów nieruchomości objęte systemem zostaną wyposażone w pojemniki brązowe na bioodpady.
  • W związku ze zmianą przepisów właściciele nieruchomości objętej gminnym systemem, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny będą mieli obowiązek złożyć deklarację na segregowanie odpadów.
  • Zostanie zniesiony limit bioodpadów przyjmowany z gospodarstw domowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Do PSZOK–u dodatkowo będą przyjmowane odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).